Kongres Energetyki Przyszłości | ZEOP

Program - DZIEŃ I 16 kwietnia 2024

10:30 - 11:30

Ten panel skupia się na zagadnieniach związanych z wpływem czynników geopolitycznych na rynek energii w Polsce i Europie, przy czym analizowane są możliwości stworzenia niezależnego łańcucha dostaw dla transformacji energetycznej. Uczestnicy będą również debatować o potencjalnych partnerach do budowania polskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz istnieniu spójnej wizji tego bezpieczeństwa w Polsce.

Poruszane zagadnienia:

 1. Wpływ czynników geopolitycznych na funkcjonowanie krajowego i europejskiego rynku energii
 2. Niezależny łańcuch dostaw dla transformacji energetycznej – czy to możliwe?
 3. Z kim budować polskie bezpieczeństwo energetyczne?
 4. Czy Polska ma wizję bezpieczeństwa energetycznego?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Partner rozmowy

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00

W tym panelu omawiane będą kwestie wsparcia systemowego niezbędnego dla polskiej energetyki, w tym wpływu czynników zewnętrznych na ceny energii oraz roli i znaczenia umów PPA i CfD dla rynku energii. Poruszone będą także kwestie przyszłości NABE w kontekście zmieniającego się rynku energii.

Poruszane zagadnienia:

 1. Jakich systemów wsparcia potrzebuje polska energetyka?
 2. (Nie)zależność rynku energii – wpływ czynników zewnętrznych na ceny energii
 3. PPA i CfD – szansa czy zagrożenie dla rynku energii?
 4. Dalsze losy NABE na nowym rynku energii
 5. Energia – dobro gwarantowane, czy towar rynkowy?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Partner panelu

Ta sesja round tables skupi się na roli i znaczeniu zaangażowania społeczności lokalnych w procesy decyzyjne dotyczące projektów OZE. Dyskusja będzie dotyczyć metod i praktyk zapewniania transparentności, dialogu i współpracy między inwestorami, władzami a mieszkańcami w celu budowania społecznego poparcia i akceptacji dla projektów energetycznych. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami na to jak skutecznie włączać społeczności lokalne w procesy inwestycyjne, zapewniając równowagę między rozwojem energetycznym a ochroną interesów lokalnych społeczności.

SALA TERRA C

Prelegenci

Partner dyskusji

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa

13:30 - 14:30

Panel poświęcony będzie wyzwaniom i  możliwościom zielonej transformacji dla przedsiębiorstw energochłonnych. Poruszone zostaną tematy dotyczące m.in wsparcia dla odbiorców oraz zagrożeń z jakimi mogą spotkać się w najbliższych latach. W Panelu dyskusyjnym zostaną również poruszone zagadnienia  związane z rolą energetyki odnawialnej w procesie transformacji energetycznej przedsiębiorstw energochłonnych.

Poruszane zagadnienia:

 1. Systemy wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych
 2. Zagrożenia dla przedsiębiorstw energochłonnych wynikające z transformacji energetycznej
 3. Zielona energia a konkurencyjność przedsiębiorstw
 4. Jak zachęcić przedsiębiorców do zielonej transformacji?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Ten warsztat poświęcony będzie hybrydowym instalacjom odnawialnych źródeł energii (OZE), które łączą różne technologie, takie jak fotowoltaika, turbiny wiatrowe i magazynowanie energii, aby zwiększyć efektywność i niezawodność dostaw energii. Praktycy przedstawią praktyczne aspekty projektowania, wdrażania i eksploatacji hybrydowych systemów OZE. Uczestnicy będą mieli możliwość nauczenia się, jak integrować różne technologie OZE, aby maksymalizować produkcję energii odnawialnej i zminimalizować jej zmienność, a także jakie są korzyści ekonomiczne i środowiskowe płynące z takich rozwiązań.

SALA TERRA C

Prelegenci

14:30 - 15:15

Przerwa obiadowa

15:15 - 16:15

Panel skupia się na technologiach magazynowania energii, zarządzaniu popytem i podażą zielonej energii oraz na sposobach integrowania OZE z energetyką konwencjonalną i jądrową. Rozważane będą także nowe zasady bilansowania zielonej energii.

Poruszane zagadnienia:

 1. Rozwój technologii magazynowania energii
 2. Zarządzanie popytem i podażą zielonej energii
 3. Jak pogodzić OZE z energetyką konwencjonalną i jądrową?
 4. Bilansowanie zielonej energii na nowych zasadach

SALA TERRA AB

Prelegenci

W ramach tej sesji round tables dyskutowane będą kierunki i cele nowej polityki energetycznej Polski w kontekście ostatnich zmian politycznych. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli dyskutować o wpływie nowych decyzji rządowych na sektor energetyczny, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości OZE, transformacji energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. To forum będzie okazją do wymiany poglądów między osobami uczestniczącymi w konferencji reprezentującymi różne branże, co pozwoli na szerokie spojrzenie na przyszłość energetyki w Polsce.

SALA TERRA C

Prelegenci

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Poruszane będą tematy wsparcia niezbędnego dla dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, strategii realizacji projektów offshore w II fazie oraz planów zagospodarowania przestrzennego dla III fazy. Panel posłuży również do podzielenia się doświadczeniami z pierwszych projektów offshore.

Poruszane zagadnienia:

 1. Jakiego wsparcia potrzebuje morska energetyka wiatrowa do dalszego rozwoju?
 2. Nowe rozdanie, nowi partnerzy – formy realizacji projektów z II fazy offshore w Polsce
 3. Morski plan zagospodarowania przestrzennego dla III fazy offshore
 4. Czego się nauczyliśmy rozwijając pierwsze projekty offshore?

SALA TERRA AB

Prelegenci

Partner panelu

Te warsztaty skoncentrują się na nowych wymaganiach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) dla sektora energetycznego. Uczestnicy i uczestniczki będą mogli omówić wpływ działań podmiotów rynkowych na szeroko rozumiany rynek oraz środowisko biznesowe. Poruszone zostaną również potencjalne szanse i zagrożenia jakie mogą przedsiębiorstwom przynosić ESG.

SALA TERRA C

Prelegenci

20:00

Bankiet

Partner bankietu